Archive | Mart 2017

“RƏĞAİB, MERAC VƏ MƏBƏS GECƏLƏRİ BİDƏTİ”

Azərbaycanda və Türkiyədə qəndil gecələri deyə tanınan gecələr təqvim sıralamasına görə rəbiüləvvəl ayının 12-ci və 17-ci gecələri (əhli-sünnəyə görə 12-ci gecə, şiəyə görə isə 17-ci gecə) Mövlud, rəcəb ayının ilk cümə gecəsi Rəğaib, yenə rəcəb ayının 27-ci gecəsi Merac (şiələrin əksəriyyətinə görə Bəsət gecəsi), şəban ayının 15-ci gecəsi Bəraət (müasir türkcədə “Bərat gecəsi/qəndili”) və ramazan ayının 19-cu, 21-ci, 23-cü və 27-ci gecələri olan Qədr və Ehya gecələridir. (Şiələrə görə Qədr gecəsi daha güclü ehtimala görə ramazan ayının 23-cü gecəsinə, əhli-sünnəyə görə isə 27-ci gecəsinə təvafüq edir). Oxumağa davam et

QADININ ƏQLİ KİŞİNİN ƏQLİNDƏN AZDIRMI?! (DAVAMI)

QURANDA QADIN TİMSALI

“Əhzab” surəsində mübariz qadınlar və kişilər haqqında danışarkən Allah-Taala saleh əmələ görə müsbət nəticələrdə kişilərlə qadınlar arasında fərq qoymamışdır. Allah-Taala buyurur: “Həqiqətən, Allah məhz müsəlman kişilər və qadınlar, mömin kişilər və qadınlar, müti kişilər və qadınlar, doğru danışan kişilər və qadınlar, səbirli kişilər və qadınlar, təvazökar kişilər və qadınlar, sədəqə verən, oruc tutan kişilər və qadınlar, fərclərini (zinadan) qoruyub saxlayan kişilər və qadınlar və Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün məğfirət (bağışlanma) və böyük bir mükafat hazırlamışdır!”[1] Oxumağa davam et

QADININ ƏQLİ KİŞİNİN ƏQLİNDƏN AZDIRMI?!

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!

Bütün həmdlər Allaha – aləmlərin Rəbbinə məxsusdur!

Allahın salamı və rəhməti Onun Peyğəmbəri Həzrət Mühəmməd (s)-ə, onun pak və təmiz Əhli-Beytinə, seçilmiş əshabələrinə və Allahın göndərdiyi bütün peyğəmbərlərə olsun!

QADININ ƏQLİ KİŞİNİN ƏQLİNDƏN AZDIRMI?!

Əql məsələsində diqqət yetirəcəyimiz araşdırmalardan biri də qadın əqli barəsində apardığımız araşdırmadır. Doğrudan da, Allah qadının əqlini kişinin əqlindən zəif yaratmışdır? Yoxsa, düşüncə qabiliyyəti, inkişaf və mərifətdə, dərinlikdə qadının əqli kişinin əqlinə bərabərdir?!

QADININ ƏQLİ

İnsanlar arasında belə bir fikir yayılmışdır ki, qadının əqli kişinin əqlindən azdır. Bəziləri bir az da irəli gedərək hesab edirlər ki, qadının əqli kişinin əqlinin yarısına çatmır. Oxumağa davam et

“NOVRUZ BAYRAMI” İSLAM ŞƏRİƏTİNƏ ZİDDİR (DAVAMI)

NOVRUZ RƏVAYƏTLƏRİ

İlk rəvayət Əmirülmöminin Əli əleyhissəlamdandır. Əbusabit Numan ibn Mərzban[1] novruz şənliyi günü Əli ibn Əbitalibə jeledən hazırlanmış bir növ şirniyyat hədiyyə etdi. Həzrət ondan: “Bu, nədir?” – deyə soruşduqda o, belə cavab verdi: “Bu gün novruzdur!” Həzrət buyurdu:  “Bizim şənliyimiz[2] bütün gündür”[3].

Beləliklə, Numanın müsəlman olmamışdan əvvəl İranda zərdüştilik dininin adətləri əsasında formalaşmış mərasimləri müsəlmanlar arasında da inkişaf etdirmək istəyi əmirülmöminin Əli əleyhissəlam tərəfindən uzaqlaşdırıldı, çünki həqiqətdə də başlayan hər bir gün bir novruzdur[4], fərvərdin ayının əvvəlinin digər yeni günlərdən fərqlənməsinin heç bir əsası və sübutu yoxdur. Oxumağa davam et

“NOVRUZ BAYRAMI” İSLAM ŞƏRİƏTİNƏ ZİDDİR

ŞƏRİ CƏHƏTDƏN “NOVRUZ BAYRAMI”NIN HARAM OLMASI BARƏSİNDƏ İSTİDLALİ BƏHS (DEDUKTİV MÜZAKİRƏ)

“Novruz bayramı”(!)nın qədim İran bayramlarından və İslamdan əvvəl atəşpərəst ayinlərindən və adətlərindən olması barəsində fikir birliyi vardır. Zərdüştilərin müqəddəs kitabı Avestada[1] da buna aid çoxlu məlumatlar verilib. Lakin əsas diqqət edilməsi lazım olan məqam budur ki, “novruz” günü İran tarixinin müxtəlif dövrlərində yalnız bir gündən ibarət olmamış və uzun zaman kəsiyində və müxtəlif şahların hökmdarlıq etdiyi vaxtlarda dəyişkən və mütəğəyyir olmuşdur. Oxumağa davam et

ƏN BÖYÜK RÖYA – HİCAZ DƏMİRYOLU

turkiye_hicaz_demiryolu_icin_harekete_gecti_1461315626_9404Osmanlı padşahlarının otuz dördüncüsü Sultan II Əbdülhəmid Xandır. O, sadəcə öz ölkəsində deyil, bütün İslam dünyasında simvol bir lider vəsfinə yetişmiş müstəsna bir şəxsiyyətdir. Gənc yaşlarında dini və dünyəvi elmləri mükəmməl bir şəkildə tamamlamış və zahiri elmlərdəki təfəkkürünü təsəvvüfdən feyz alaraq mənəvi bir kamillik ilə bütövləşdirmişdir. Çox nəzakətli, hər bir şəxsin könlünü ələ almağı bilən, fövqəladə zəka və hafizəyə sahib olan II Əbdülhəmid Xan eyni zamanda böyük bir Peyğəmbər aşiqi idi. Oxumağa davam et